Subscribe to VP Leni's Youtube Channel by clicking the subscribe button.

1


IBALIK ANG TIWALA SA GOBYERNO

2


GISINGIN ANG LAKAS NG INDUSTRIYANG PILIPINO

3


WAKASAN ANG DISKRIMINASYON SA TRABAHO

4


SUPORTA SA MALILIIT NA NEGOSYO

5


SALUHIN ANG MGA NAWALAN NG TRABAHO

1


IBALIK ANG TIWALA SA GOBYERNO

2


GISINGIN ANG LAKAS NG INDUSTRIYANG PILIPINO

3


WAKASAN ANG DISKRIMINASYON SA TRABAHO

4


SUPORTA SA MALILIIT NA NEGOSYO

5


SALUHIN ANG MGA NAWALAN NG TRABAHO

"Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo, at dadami ang trabaho."

- VP Leni Robredo
Tama na ang palakasan, at gobyernong walang isang salita. Gawin nating patas ang merkado. Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo, at dadami ang trabaho.

 • Kung hindi corrupt at sumusunod sa batas ang gobyerno, magtitiwala ang mga tao at industriya. Bubuwagin natin ang mga sindikatong ginawa nang negosyo ang gobyerno. Gagawin nating patas ang merkado at sisiguruhing may isang salita ang pamahalaan.

 • Buhaying muli ang National Competitiveness Council sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ang magiging layunin ng bagong NCC: Siguruhing may istratehiya para maging globally competitive ang Pilipinas, at tutukan ang pagpapatupad nito. Para maabot ito, kailangan ng isang gobyernong nakikinig, kaya palalakasin din natin ang NCC para pamunuan nila ang regular at madalas na usapan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor.

 • Tutukan ang pagpapatupad ng Ease of Doing Business Act, at ang pagtupad ng Anti-Red Tape Authority sa mandato nito. Paghusayin at palawakin pa ang Ease of Doing Business framework, at gamitin ang konsepto ng Citizen's Charter para maging mas malinaw ang mga proseso sa ibang mga mahahalagang industriyang may public service component, tulad ng sa kuryente, tubig, communications, pabahay, atbp.

 • Suriin at iayon ang mga polisiya sa pandaigdigang pamantayan. Magpatupad ng malinaw at istratehikong legislative agenda na nakatuon sa mga economic activities na kailangang paluwagin, amyendahan, o isabatas, halimbawa na ang Public Service Act.

 • Pabilisin ang digital transition. Sa ganitong paraan, bibilis, dadali, at magiging mas mura, mas efficient, at mas tapat ang mga proseso ng gobyerno. Mababawasan ang korupsyon.

 • Palakasin ang Philippine Competition Commission para masepektibo nitong ma puksa ang mga monopolyo at unfair business practices.
I-develop ang maritime industry. Isaayos ang mga regulasyon. Pararamihin at pahusayin pa ang Pilipinong marino, at palalakasin ang shipbuilding sa bansa.

 • Kaugnay ng maritime industry ang ibang sektor tulad ng agrikultura, turismo, manufacturing, at shipping/logistics. One-fourth ng mga marino sa mundo, Pilipino; at ang ambag ng maritime sector sa pambansang ekonomiya, nasa 6 percent. Kaya pang itaas ito sa 12 percent, at bubuo tayo ng isang malinaw na National Policy para tutukan at palakasin ang ating shipping at marine industry.

 • Gawing mas moderno at mas integrated ang imprastruktura: Pagandahin, palakihin, at isaayos ang mga daungan at pantalan. Kung magkakaroon ng mas matibay na pambansang ugnayan sa pamamagitan ng isang integrated intermodal national logistics system, lalago ang kalakalan sa antas ng komunidad, na magbubunsod ng kaunlaran sa kanayunan.

 • Mag-invest sa tao. Idagdag sa Senior High School curriculum ang kurso ukol sa maritime industry, para puwede na agad maging kadete ang estudyante pagka-graduate niya. Ira-rationalize din ng CHED, na gagabayan ng MARINA, ang curricula ng merchant marine schools para umayon ito sa mga pandaigdigang pamantayan.

 • Bumuo ng isang cargo shipping line, na kayang maglayag sa buong daigdig nang dala ang bandila ng Pilipinas. Para matupad ang layuning ito: Gawing mas epektibo ang Maritime Administration sa pagsasaayos at pagpapatupad ng mga regulasyon, pakikinig, at pagiging strategic enabler ng industriya. Kung magagawa ito, mas dadali ang pagpaparehistro ng barko sa Pilipinas.

Gawing sentro ng climate industry ang Pilipinas. Sa pagtutok sa sustainable at mas modernong practices sa agrikultura at pagtatayo ng green at resilient na imprastruktura, makakalikha tayo ng trabaho.

 • Isulong ang green transport. Gagawin nating mas karaniwan ang mge e-jeep, e-tricycle, at iba pang sustainable na sasakyan. Sa gayong paraan, makakabuo tayo ng bagong industriya na nakatutok sa maintenance, pag-manufacture, at pagbebenta ng mas climate-friendly na transportasyon. Maaabot natin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng karampatang supporta mula sa pamahalaan sa mga maapektuhan ng transisyon.

 • Suportang teknikal para sa mga LGU para maging haligi ng kanilang mga local development plan ang green development.

 • Magbuhos ng investment sa climate resilient na agrikultura, sa anyo ng climate smart agriculture infrastructure at climate resilient inputs. Sisiguruhin nating aabot sa mga komunidad sa laylayan ang pautang at iba pang mekanismong pinansyal para makasabay at makatugon sila sa climate change. Mula dito, lalago ang ani nila, makakapagproseso sila ng higher value na produkto, at magkakaroon sila ng proteksyon mula sa epekto ng nagbabagong klima.

 • Bumuo ng transition framework tungo sa paggamit ng mas malinis na teknolohiya sa sektor ng enerhiya upang makalikha ng green jobs.

Palakasin ang tech industry sa Pilipinas. Sa industriyang ito, tatapatan ng mas malaking sahod ang husay ng Pilipino.

 • Investment sa makabagong imprastruktura na magpapalawak ng abot kayang internet at susuporta sa pambansang digitization.

 • Makabagong kasanayan para ma-upskill ang IT-BPO sector at makaakyat sila sa value chain sa limang mahahalagang IT-KPO industries, kung saan mas mataas ang sahod at mas may seguridad ang trabaho: Animation at game development; information and knowledge management; robotics; cloud technology; at software development.

 • Mas istratehikong tutok sa pag-akit ng mga hi-tech na kumpanya, na may partikular na tuon sa Fourth Industrial Revolution (halimbawa, sa microelectronics, AI, cloud services, genetics and regenerative medicine, aeronautics, advanced materials, advanced shipbuilding, at green technology). Mararating ito sa pagbuhos ng investment sa mga pamantasan at independent research centers mula sa lokal at pambansang antas ng pamahalaan, pati na sa pinagsanib na lakas ng gobyerno at pribadong industriya.

Buhayin ang manufacturing.

 • Ilunsad muli ang Manufacturing Resurgence Program. Magpapanday at magsusulong tayo ng mga industry roadmap, susulitin ang resources na meron tayo (kabilang na ang likas nating yaman), at lilikha ng matitibay na ugnayan sa pagitan ng iba’t ibang industriya para ang lahat ng kailangan-- mula sa upstream at downstream industries-- ay maaari nang magawa sa Pilipinas.

 • Pagtutuonan natin ng pansin ang electronics, machineries, at food manufacturing. Malaki ang ambag sa ekonomiya ng mga industriyang ito, at sa kanila rin malilikha ang maraming trabaho.
Kung may kakayahan at handa kang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, anumang kasarian mo, karapatan mong maghanapbuhay.

 • Batas na ang Anti-Age Discrimination Act; ipatutupad natin ito. Sa kongreso, isa ako sa mga nag-akda ng komprehensibong Anti-Discrimination Bill. Isasabatas natin ito.

 • Suporta sa mga programa para sa mga mas nakatatanda para patuloy silang makaambag sa ekonomiya. Bubuo tayo ng mga Public - Private Partnerships at lilikha ng mga programang tututok sa partikular na sektor na ito.

 • Palawakin ang landas para makilahok ang kababaihan sa ekonomiya, lalo na sa STEM (Science, Technology, Engineering, and Math). Titiyakin natin ang pagpapatupad ng mga polisiyang pangkababaihan sa mga lugar ng trabaho.

 • Suporta sa mga daycare center para makapagtrabaho ang mga bagong ina. Palakasin at gawing mas propesyunal ang daycare system, at bigyan ng makatarungang pasahod ang mga day-care workers. Bibigyan din ng sistemang ito ng tamang nutrisyon ang mga sanggol at kabataang pre-school para lumaki sila nang malusog. Sa pamamagitan din nito, nagkakaroon ng pagkakataong magtrabaho ang mga single parents.
Gobyerno ang pinakamalaking kustomer-- kaya imamandato natin ang pag-prioritize sa maliliit na negosyo at magsasaka, kung may kailangang bilhin ang gobyerno.

 • Isaayos ang government procurement law para mabuksan ang pinto ng procurement process sa mga maliliit na negosyo at social enterprises.

 • Ipasa ang National Food Security bill. Sa panukalang ito, ipa-prioritize ng gobyerno ang maliliit na magsasaka at mangingisda sa mga kailangang bilhin para sa mga feeding programs.

Gaya ng nagawa na natin sa Angat Buhay, iuugnay natin ang maliliit na negosyo sa mas malawak na merkado.

 • Itulay ang mga MSME sa mga industriyang lokal upang mailahok sila sa value chain. Nagawa na natin ito sa Omasenso sa Kabuhayan, na isa sa mga programa sa ilalim ng Angat Buhay. Ang mga magsasaka, naging mga agri-entrepreneur dahil gumawa tayo ng mga survey para matukoy ang pangangailangan sa kanilang mga lugar. Direkta na silang nagbenta sa mga hotel at restawran. Naging sulit ang tanim nila: Dahil in demand ang produkto at wala nang middle man, naging mas makatarungan ang presyo nito.

Gagawin nating mas moderno at digital ang sistema; aalisin natin ang red tape, para maging mas madali ang pagnenegosyo.

 • Magpanday ng makabagong mga patakaran na mas angkop sa isang digital economy. Patuloy nating rerepormahin at pahuhusayin ang mga prosesong pang-gobyerno para mapadali ang pagpapatakbo ng negosyo. Aayusin natin ang mga patakarang ito para hindi na kailanganing magkaroon ng pisikal na opisina ang mga digital business. Padadaliin natin ang proseso ng pagbabayad ng buwis, pag-a-apply para sa mga business permit, atbp.

 • Palawakin ang mga programang sumusuporta sa pagkamalikhain ng Pilipino tulad ng innovative industries at mga business incubators. Titiyakin nating may mga business incubator sa buong bansa. Sisiguruhin din natin na aabot sa maliliit na negosyo ang makabagong kaalamang dala nila.
Isang de-kalidad na retraining at skills-matching program para makasabay ka sa makabagong kaalaman.

 • Ang layunin natin: Mga Pilipinong mas analitikal, maliksi ang pag-iisip, malikhain, malawak ang kaalaman, at nakakasabay sa anumang larangan. Para maabot ito: Reporma sa sistemang pang-edukasyon. Itataas natin ang budget ng edukasyon para tumaas din ang kaledad nito. Tututok tayo sa de-kalidad na primary at secondary education para may sapat nang kasanayan para magtrabaho ang makakatapos ng Senior High. Palalakasin natin ang STEM curriculum sa lahat ng antas, at bibigyan ng partikular na pansin ang kababaihan sa mga STEM program.

 • Tugunan ang disconnect sa pagitan ng edukasyon at industriya. Magbibigay tayo ng istratehikong suporta sa mga State Universities and Colleges sa mga lalawigan, at pag-uugnay sa kanila sa pribadong sektor. Ihanda din natin ang ating workforce para sa mundong pinapatakbo ng teknolohiya. Iayon ang curriculum ng technical at vocational education sa nagbabagong mukha ng industriya. Iugnay ang gobyerno sa pribadong sektor para masigurong may angkop na kaalaman ang mga graduate natin para sa mga trabahong daratnan nila. Ipatupad nang maayos ang Technical and Vocational Education and Training (TVET); palakasin ang suporta sa ugnayan sa pagitan ng akademya at industriya, na makikita sa mga talent pipeline programs para sa iba't ibang larangan.

 • Palawakin ang mga paid training programs. Makipag-partner sa pribadong sektor para masuportahan ang mga gustong lumipat sa ibang larangan, o ang mga estudyante sa senior high school na kailangan ng karanasan sa trabaho. Bahagi nito ang paggawa ng mas matibay na patakaran laban sa ilegal at mapang-abusong anyo ng internship.

Lilikha tayo ng Public Employment Program. Sa ilalim nito, gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho sa iyo.

 • Makakalikha ng trabaho, kabilang na ng mga climate jobs, sa pagpapatupad ng mga development plan sa mga komunidad. Makatutulong ito sa pagpapatibay sa kanila laban sa sakuna at peligro; at sa pagpapatayo ng mga pangunahing imprastruktura tulad ng mga eskuwelahan, daycare center, silid-aklatan, medical facilities, kalsada, at pati na mga pasilidad para sa paligsahan at recreation. Garantisado ang mga trabaho nito, at ang target natin: Mabigyan ng trabaho ang nasa 1.8 million na unemployed na Pilipino.

Kung mawalan ka ng trabaho nang hindi mo kasalanan, makakaasa ka ng tulong at ayuda sa matibay na Unemployment Insurance program.

 • Lumikha ng isang unemployment insurance program, na sasaklaw sa mga mawawalan ng trabaho dahil sa mga kadahilanang hindi nila kasalanan. Sa pamamagitan nito, magiging katuwang ng manggagawa ang mga kumpanya at estado.Sa National Unemployment Insurance Program, ay mapapalakas at mapagsasama ang mga benepisyo ng Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS). Mula dito, bibigyan natin ng suporta ang mga natanggal sa trabaho nang hindi nila kasalanan. Papasahurin ka ng tatlong buwan na katumbas ng 80 porsiyento ng iyong sahod. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng panggastos habang naghahanap ng malilipatang trabaho.